VERKLARING VAN VERTROUWELIJKHEID

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEGINSELEN

De bescherming van uw privacy is van het grootste belang voor g1.brussels. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw privacy beschermen wanneer u de diensten gebruikt die g1.brussels aanbiedt, en welke rechten u hebt als gebruiker van deze diensten.

Alle persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens die u direct of indirect identificeren) die u aan g1.brussels toevertrouwt, zullen met de nodige zorg behandeld worden. Dit houdt uiteraard in dat elke verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Toekomstige wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. We vragen u daarom de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring altijd zullen voldoen aan de bovengenoemde wet op de bescherming van privacy.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van g1.brussels in het kader van haar activiteiten.

In het kader van deze privacyverklaring worden de volgende diensten als zodanig beschouwd:

 • toepassingen gecreëerd en onderhouden door of in naam van g1.brussels voor gebruik door particulieren of bedrijven
 • websites gecreëerd en onderhouden door of namens g1.brussels voor gebruik door particulieren of bedrijven
 • elke vorm van elektronische communicatie die wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens tussen g1.brussels enerzijds en particulieren en bedrijven anderzijds.
 • wedstrijden, seminars en andere acties/activiteiten waarbij g1.brussels enerzijds en particulieren en bedrijven anderzijds betrokken zijn

Merk ook op dat de toepassingen en websites die door g1.brussels worden gecreëerd en onderhouden, links kunnen bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover g1.brussels geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. g1.brussels kan daarom geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. g1.brussels aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen.

ARTIKEL 3 - OPENBARE EN ANONIEME TOEGANG

g1.brussels gebruikt verschillende beveiligingsniveaus voor de verschillende diensten die het aanbiedt. Het laagste niveau bestaat uit diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden.

Voor diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden (d.w.z. zonder voorafgaande registratieprocedure of daaropvolgende overdracht van gegevens), kan slechts een beperkte hoeveelheid gegevens worden verzameld. Dit zijn gegevens die voortkomen uit het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt, en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies vereenvoudigen de toegang tot en navigatie op de site en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het gebruik van een site te analyseren om eventuele problemen op te sporen en te elimineren.

De configuratie van de meeste browsers stelt u in staat om cookies te accepteren of te weigeren, en om u te waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om deze cookies te weigeren, hoewel dit een optimale browse en de functionaliteit van de diensten op de site kan beïnvloeden. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.

Bovendien kan elk gebruik dat u maakt van diensten die door of namens g1.brussels worden gecreëerd, worden geregistreerd. Dit betekent dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van verbinding maken
 • data en tijden van toegang tot de service
 • geraadpleegde pagina's over een bepaalde periode
 • elke gebruikte browser
 • het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd
 • de zoekmachine en trefwoorden die zijn gebruikt om de servicesite te vinden
 • gedownloade bestanden
 • taalkeuze
 • de site waar je vandaan komt

We kunnen uw persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen combineren voor profileringsdoeleinden. Hiervoor koppelen we uw persoonlijke gegevens - bijvoorbeeld uw licentienummer - met andere gegevens zoals uw bestellingen, uw geschiedenis en uw klikgedrag.

Daarnaast kunnen we deze gegevens combineren met andere gegevens van derden. Dit stelt ons in staat om ons productaanbod af te stemmen op uw interesses en koopgeschiedenis, of om kredietcontroles uit te voeren wanneer wij dat nodig achten.

Op deze manier kunnen we beter en gerichter communiceren en verschillende analyses uitvoeren.

Wij garanderen te allen tijde uw privacy en u hebt het recht om aan te geven dat u niet wilt worden onderworpen aan onze profilering door ons hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 4 - VRIJWILLIGE OVERDRACHT VAN INFORMATIE

Om bepaalde diensten met een hoger beveiligingsniveau te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens aan g1.brussels te verstrekken. Hiervoor worden alleen de gegevens gevraagd die nodig zijn om een hoogwaardige dienst te kunnen leveren.

Met betrekking tot deze gegevens worden de nodige maatregelen genomen om de bescherming van uw privacy te waarborgen, zoals hieronder beschreven.

De diensten die met een hoger beveiligingsniveau worden aangeboden, leggen een reeks typische vereisten op met betrekking tot uw identificatie en authenticatie.

Afhankelijk van het beveiligingsniveau wordt u gevraagd een reeks gegevens door te geven voor registratie, identificatie en verificatie.

Hierdoor kunnen we u correct identificeren wanneer u onze diensten gebruikt.

Je kunt misschien ook je elektronische identiteitskaart gebruiken, die wordt geleverd met een identiteitscertificaat.

Naast deze gegevens, die nodig zijn voor het leveren van diensten, kan u ook worden gevraagd om bepaalde feedback te geven. Uiteraard bent u volledig vrij om dit te accepteren of te weigeren. Door deze feedback te sturen, geeft u ons toestemming om de verzonden persoonsgegevens te verwerken om de gebruikerservaring te verbeteren of om nieuwe diensten mogelijk te maken.

ARTIKEL 5 - GEBRUIK VAN CONTACTGEGEVENS

Om gebruik te kunnen maken van de diensten wordt u soms gevraagd om uw contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer). Deze gegevens worden door g1.brussels verwerkt om de goede werking van de dienst te garanderen, d.w.z:

 • om contact met u op te nemen als aanvullende gegevens nodig zijn om de correcte werking van de service te garanderen;
 • of om u te voorzien van alle nuttige en relevante informatie over wijzigingen in de dienstverlening die uw gebruikerservaring kunnen beïnvloeden, zoals berichten over gebruikersbeheer of onderbrekingen van de dienstverlening;
 • of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de privacyverklaring of het gebruikersreglement dat van toepassing is, om u op de hoogte te houden van uw rechten en plichten als gebruiker;
 • of om elektronisch met u te communiceren.

Deze contactgegevens kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden of worden doorgegeven aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en de levering van de producten/diensten die u hebt aangevraagd. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan pakketbezorgdiensten, zoals "la poste", of aan onze technische partners die de registratie van uw gegevens verzorgen of onze website onderhouden. Wanneer deze derden buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zorgen wij ervoor dat uw gegevens in overeenstemming met onze regels worden verwerkt.

Bovendien verbinden wij ons ertoe de gegevens die u ons verstrekt niet zonder uw toestemming aan derden door te geven, behalve wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van het contract dat u met ons bent aangegaan of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Het spreekt voor zich dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van de bovengenoemde wet op de bescherming van de privacy.

Als u per e-mail contact opneemt met g1.brussels om informatie te verkrijgen of publicaties aan te vragen, verkrijgt de administratie automatisch bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw bericht te beantwoorden. Ze kunnen ook worden opgenomen in een gebruikersdatabank, waarop de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing zijn. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen.

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

g1.brussels neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijziging, maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. De nodige fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op servers die alleen toegankelijk zijn voor gekwalificeerd personeel. Dit personeel is op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en alle toepasselijke interne richtlijnen die zijn uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden met uw toestemming of onder de hieronder beschreven voorwaarden.

ARTIKEL 7 - WETTIGHEID EN TRANSPARANTIE

Voor elke dienst die door of namens g1.brussels wordt georganiseerd, wordt de volgende informatie duidelijk vermeld in de aanvullende privacyverklaring voor die dienst:

 • de persoonsgegevens die zullen worden verwerkt
 • de doeleinden van de verwerking
 • de juiste gegevensbeheerder
 • of de gegevens al dan niet aan derden kunnen worden doorgegeven, en zo ja, aan welke derden
 • de bron van persoonlijke gegevens die niet door u zijn verstrekt, maar afkomstig zijn uit authentieke bronnen (zoals Carrefour Bank)
 • contactgegevens voor het uitoefenen van uw recht op toegang en correctie, zoals hieronder beschreven

ARTIKEL 8 - DOEL

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de diensten te vereenvoudigen door te voorkomen dat u vaak dezelfde gegevens moet invoeren of door de diensten aan te passen aan uw voorkeuren of interesses.

Bij de organisatie van elke dienst worden hiervoor in de mate van het mogelijke zogenaamde "authentieke bronnen" gebruikt. Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van g1.brussels worden bijgehouden en waar officiële gegevens over een persoon of bedrijf worden verzameld. g1.brussels streeft ernaar om deze gegevens na de eenmalige verzameling nooit meer aan de persoon of het bedrijf te vragen. Waar mogelijk maakt elke dienst daarom gebruik van deze bronnen. De toegang tot gegevens in authentieke bronnen wordt gecontroleerd en geautoriseerd door sectorcomités (opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) die ervoor zorgen dat de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nageleefd.

Praktisch gezien betekent dit dat gegevens uit authentieke bronnen (bijv. de Carrefour-bank) worden gebruikt om gebruikers te identificeren, en dat eenmaal geïdentificeerd toegang kan worden verleend tot andere databases. Op deze manier kan de privacy van gebruikers optimaal worden beschermd: omdat er maar één bron is, kan de gegevensbescherming centraal worden georganiseerd.

Informatie die wordt verzameld door het gebruik van een dienst kan worden gecombineerd met persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van andere diensten om uw interactie met g1.brussels zo consistent mogelijk te maken.

ARTIKEL 9 - EVENREDIGHEID

g1.brussels zorgt ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, rekening houdend met het doel van de verwerking zoals aangegeven in de privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij het bewaren van gegevens wordt vereist door de wet, een decreet of een bevel.

ARTIKEL 10 - RECHT OP TOEGANG EN CORRECTIE

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren, en we behandelen graag uw eventuele klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In het kader van de gegevensverwerking hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via www.privacycommission.be.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Hoewel g1.brussels alles in het werk stelt om uw privacy te beschermen, is effectieve bescherming natuurlijk alleen mogelijk als u zelf ook de nodige stappen onderneemt om uw privacy te beschermen.

Wanneer u de diensten van g1.brussels gebruikt, bent u verplicht om:

 • volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 • de vertrouwelijkheid van alle gebruikersgegevens (zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, token of PIN-code) te waarborgen, zodat deze gegevens alleen voor u toegankelijk zijn. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • kies een veilig wachtwoord. Dit betekent dat het uit ten minste 8 tekens moet bestaan, een combinatie van letters en andere tekens, die in een volgorde zijn geplaatst die niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Elke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk in geval van ontdekking en/of misbruik van een wachtwoord dat niet volgens deze regels is samengesteld;
 • geldige en bruikbare contactgegevens te verstrekken, zodat er binnen een redelijke termijn en op een redelijk vertrouwelijke manier contact met u kan worden opgenomen.

ARTIKEL 12 - OVERDRACHT AAN DERDEN

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer een dergelijke overdracht wordt vereist door of krachtens een wet, decreet of bevel.

Als uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan dit soort instellingen, wordt in de privacyverklaring van de betreffende dienst aangegeven om welke persoonlijke gegevens het gaat en hoe deze door deze instelling worden verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden of doorgegeven aan derden die ze zonder uw toestemming voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

ARTIKEL 13 - ADMINISTRATIEVE PUBLICITEIT

Toekomstige wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. We vragen u daarom de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Na elke wijziging zal ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, worden gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring altijd zullen voldoen aan de bovengenoemde privacywet.

Als de vertrouwelijkheidsverklaring op een niet-triviale manier wordt aangepast, wordt u daarvan in de mate van het mogelijke op de hoogte gebracht. Dit kan door middel van een bericht op de website g1.brussels.

Als je vragen hebt over privacy en onze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

CONCLUSIE

In de praktijk betekent dit dat :

 • Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoek om informatie;
 • Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden;
 • dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens in te kijken en dat u de juistheid ervan kunt controleren en eventuele fouten kunt laten corrigeren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
 • g1.brussels verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Wil je dat jouw project werkelijkheid wordt?